Magazyn

Zarządzanie magazynem (BETA)

Transakcje magazynowe pozwalają na przeglądanie zdarzeń jakie miały miejsce. Zdarzenia to np. przyjęcie do magazynu, wydanie, przesunięcie MM, aktualizacja stanów.
Do transakcji przejdziemy wybierając z menu Magazyn -> Transakcje.


Każda transakcja posiada opcje lornetki „podglądu”, gdzie widzimy wcześniej uzupełnione dane.
Transakcje Pozwalają na ręczne tworzenie transakcji i w tym celu klikamy „Dodaj transakcję”.
Podczas tworzenia transakcji wybieramy:
*ID pozycji magazynowej – jest to id naszego produktu w magazynie.
Nazwa transakcji – wybieramy jedną z opcji.

Magazyn źródłowy – Wybieramy magazyn z którego ma zostać zrobione na przykład przesunięcie MM.
Magazyn docelowy – Magazyn do, którego ma zostać dodana ilość danego produktu lub ma zostać wykonane przesuniecie MM.
Numer partii – Należy wpisać numer partii towaru – Numer partii dostarcza producent towaru. Może być to też numer zakupu towaru.
*Ilość – Należy podać ilość w formie liczby np. 1
*Cena – Cena z jaką tworzymy transakcję magazynową.
Nr zamówienia klienta – Należy podać nr zamówienia klienta.
Nr linii zamówienia klienta – Należy podać nr linii zamówienia klienta.
Nr zamówienia zakupu – Należy podać nr zamówienia zakupu.
Nr linii zamówienia zakupu – Należy podać nr linii zamówienia zakupu.
Nr dokumentu – Należy podać nr dokumentu.
Nr linii dokumentu – Należy podać nr linii dokumentu.
Należy pamiętać, że aby tworzyć transakcje na magazynach należy dodać uprawnienia na użytkownika w uprawnieniach magazynowych „Magazyn -> Ustawienia -> Uprawnienia”
Zarządzanie produktami znajdziemy przechodząc do zakładki menu Magazyn -> Produkty.

Zarządzanie produktami jest podzielone na kilka sekcji.
Pozycje magazynowe.
Stany magazynowe.
Limit pozycji magaz.
Lista kompletacji.

Pozycje magazynowe
Widok pozycji magazynowych wyświetli nam listę produktów w naszym magazynie.

Lista posiada wyszukiwarkę oraz opcję filtrowania danych.
W pozycjach magazynowych możemy dodać produkt do naszego magazynu.
Produkt dodamy klikając przycisk „Dodaj pozycję magazynową”, który wyświetli nam formularz dodawania produktu do magazynu.

Podczas dodawania produktu mamy do uzupełnienia pola w poszczególnych zakładkach: Dane podstawowe, Dane rozszerzone, Ceny, Ceny w walutach, Więcej, Atrybuty, Wersje językowe, Kategorie.
Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.
Po poprawnym dodaniu produktu zostaniemy przeniesieni na listę naszych produktów.

Na liście produktów widzimy id produktu, numer/index pozycji, nazwę oraz dwie opcje; edycja, stany magazynowe.
Edycja – Opcja pozwala na edycję danych produktu z wyłączeniem ilości, id pozycji u dostawcy, ostatecznej ceny zakupu, daty ostatniej modyfikacji, daty utworzenia, dat ost. automat. aktualizacji.
Stan magazynowy – Opcja pozwala na podgląd stanów magazynowych z przyjęć jakie miały miejsce. Wyświetlana ilość jest automatycznie aktualizowana.

Stany magazynowe
Lista stanów magazynowych wyświetla stany z wszystkich przyjęć. Wartości na liście są aktualizowane na bieżąco – automatycznie poprzez wykonane wydania i przyjęcia.
Lista posiada opcje wyszukiwania oraz sortowania danych.

Limit pozycji magaz.
Możemy określić bezpieczne limity naszych produktów. Jeżeli dojdziemy do minimalnej ilości produktu wówczas system zrobi zamówienie do dostawcy, które zobaczymy w (Magazyn -> Zamówienia -> Zamówienia zakupu)

Lista posiada wyszukiwarkę oraz filtrowanie danych kolumn.
Ustawiając bezpieczne limity nie musimy pamiętać o kończących się stanach i pilnować ręcznie naszych produktów. System zrobi to za nas.

Lista kompletacji


Lista kompletacji pozwala nam na połączenie dwóch produktów.
Po utworzeniu kompletacji na dokumencie WZ będzie automatycznie dodany produkt, który jest połączony z bazowym produktem w kompletacji.
Lista posiada wyszukiwarkę oraz funkcję filtrowania tabel danych.
Dodanie nowej kompletacji wykonamy poprzez kliknięcie „dodaj pozycję powiązaną (część).

W polach pozycja magazynowa oraz pozycja powiązana wyszukujemy produkty do powiązania.
Jeżeli brakuje nam jakiegoś produktu to możemy w tym miejscu dodać produkt poprzez kliknięcie „Pozycja”.
Zarządzanie zamówieniami znajdziemy przechodząc do zakładki menu Magazyn -> Zamówienia.

Zamówienia dzielą się na zamówienia klientów oraz zamówienia zakupu.

Zamówienia klientów:
W widoku zamówień klientów zobaczymy listę zamówień jakie utworzyliśmy dla naszych klientów.

Nad listą znajduje się przycisk „Dodaj zamówienie”, który wyświetli formularz dodawania zamówienia dla klienta. Jeżeli na liście nie będzie żadnych zamówień zobaczymy formularz tworzenia zamówienia.

Podczas dodawania zamówienia uzupełniamy serię zamówienia oraz numer zamówienia, wybieramy walutę, magazyn, status oraz klienta dla, którego tworzymy zamówienie.
Dodatkowo w formularzu tworzenia zamówienia mamy „Magazyny” oraz „Kontrahenci”, ta dodatkowa funkcjonalność pozwoli na szybkie dodanie i edycję magazynu oraz kontrahenta.
Po dodaniu zamówienia zostaniemy przeniesieni na listę zamówień.
Każde zamówienie posiada opcje:
Edycja – Pozwala na edycję utworzonego zamówienia, możemy zmienić wszystkie wartości oprócz id zamówienia.
Wydanie z magazynu – Naciśnięcie tego przycisku powoduje wydanie towaru dla klienta, któremu utworzyliśmy zamówienie. Jednak, aby wydać towar musimy go dodać w pozycjach zamówienia. Wydanie z magazynu jest możliwe do utworzenia zanim wydrukujemy fakturę VAT.
Utwórz dokument WZ – Utworzenie dokumentu WZ jest możliwe po wydaniu towaru do klienta. Na dokumencie WZ widzimy dane klienta oraz wydane pozycje.
Pobierz dokument WZ – Po utworzeniu dokumentu WZ mamy możliwość jego pobrania. (Przykładowy dokument WZ)
Dokumenty – Jeżeli tworzyliśmy kilka wydań z różnymi produktami do jednego zamówienia i tworzyliśmy kilka dokumentów WZ możemy je pobrać z tej listy.
Drukuj fakturę – Jeżeli uznamy, że nasze zamówienie klienta jest gotowe możemy utworzyć fakturę. Faktura jest tworzona w oparciu o nasz domyślny szablon faktur VAT.
Pozycje – W pozycjach wybieramy produkty, które dodamy do zamówienia klienta. Podczas dodawania pozycji wybieramy magazyn, produkt(pozycje), ilość, cenę jednostkową dla klienta, stawkę VAT oraz upust, status.


Zamówienia zakupu:
W widoku zobaczymy listę naszych zamówień zakupów – są to zamówienia do naszych dostawców.
Jeżeli nie mamy utworzonego zamówienia do dostawcy nastąpi wyświetlenie formularza z tworzeniem zamówienia.

Nasz formularz pozwala na wyszukanie dostawcy lub ewentualne dodanie dostawcy poprzez opcję „Kontrahenci”.
W formularzu wybieramy walutę oraz magazyn docelowy do jakiego przyjmiemy dostarczony towar od naszego dostawcy. W przypadku braku magazynu możemy wykonać dodanie magazynu opcja „Magazyny”.
Po dodaniu zamówienia przejdziemy do widoku listy naszych zamówień.

Każde utworzone zamówienie posiada opcje:
Edycja – Pozwala na edycję utworzonego zamówienia, możemy zmienić wszystkie wartości oprócz id zamówienia, typ zamówienia, utworzył, data utworzenia, wartość brutto.
Przyjęcie do magazynu – Przyjęcie na magazyn powoduje dodanie ilości danego towaru w danej kwocie na konkretnie wskazany magazyn. Przyjęcie możemy zrobić tylko raz dla jednej pozycji. Po dodaniu nowej pozycji do zamówienia możemy ponownie dokonać przyjęcia na magazyn co spowoduje przyjcie nowej pozycji jaką dodaliśmy do tego zamówienia.
Utwórz dokument PZ – Utworzenie dokumentu PZ jest możliwe po przyjęciu zamówienia. po dodaniu nowej pozycji i przyjęciu jej możemy wygenerować kolejny dokument PZ.
Pobierz dokument PZ – Przycisk pobiera ostatnio utworzony dokument PZ do zamówienia. (Przykładowy dokument PZ)
Dokumenty – Otwiera okienko z listą dokumentów PZ do pobrania.
Pozycje – W pozycjach wybieramy produkty, które dodamy do zamówienia. Podczas dodawania pozycji wybieramy magazyn, produkt(pozycje), ilość, cenę jednostkową dla klienta, stawkę VAT, status.
Ustawienia magazynu znajdziemy przechodząc do zakładki menu Magazyn -> Ustawienia.

W ustawieniach znajdziemy dodatkowe menu:
Magazyny
Kursy walut
Kategorie
Uprawnienia
Definicja atrybutów
Definicja grup
Atrybuty w grupach
Słowniki
Import z CSV

Domyślne po wejściu w ustawienia mamy wyświetloną zakładkę „Magazyny”, która w przypadku braku magazynu pokaże nam formularz dodania magazynu.
Zarządzanie magazynami wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Magazyny.

W widoku magazyny widzimy listę naszych magazynów z nazwą i opisem.

Każdy magazyn może zostać edytowany.
Nad listą magazynów mamy przycisk dodawania „Dodaj magazyn”, który po kliknięciu przeniesie nas do formularza dodania magazynu.

Podczas dodawania nadajemy *nazwę magazynu oraz opcjonalnie: opisujemy magazyn, ustawiamy czy jest domyślny, wybieramy magazyn nadrzędny „tzw. matkę”, dostawcę, udostępniamy magazyn klientowi.
Zaznaczenie opcji „Pobieraj opisy produktów” powoduje pobieranie opisów z integracji zewnętrznych np. z hurtownią zewnętrzną. Wtedy nasz opis produktu zostanie nadpisany opisem z hurtowni.
Po zapisaniu formularza nasz magazyn zostaje dodany a my zostajemy przeniesieni na listę magazynów gdzie widzimy nowy magazyn.
Zarządzanie kursami walut wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Kursy walut.

Kursy walut posłużą do przeliczania kwoty przyjmowanego towaru z zagranicy.
Podczas dodawania kursu waluty mamy do wybrania:
Waluta – Należy wybrać walutę do przeliczenia.
Kurs waluty – Podajemy obecny kurs waluty.
Współczynnik przelicznikowy – Należy wpisać współczynnik, który posłuży do przeliczania kursu.
Kurs ważny od – Wybieramy datę od której kurs ma obowiązywać.

Po zapisaniu formularza dodawania kursu zostaniemy przeniesieni na listę, gdzie widzimy nasz dodany kurs. Nad listą mamy przycisk, który pozwoli dodać dodatkowy kurs.
Każdy dodany przelicznik kursu możemy edytować.
Zarządzanie kategoriami wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Kategorie.

Kategorie posłużą nam do uporządkowania produktów w naszym magazynie. Podczas dodawania kategorii podajemy: Nazwę, Nazwę w drugim i trzecim języku. Wybieramy kategorię nadrzędną lub nie i wtedy nasza nowa kategoria staje się kategorią tak jakby główną. Zaznaczamy aktywność kategorii.

Po dodaniu kategorii zostaniemy przeniesieni na listę kategorii, gdzie widzimy aktywne i nie aktywne kategorie.
Każda kategoria posiada trzy opcje.
Dodanie podkategorii
Aktywację lub dezaktywację kategorii
Edycja kategorii
Kategoria aktywna jest koloru jasno niebieskiego, kategoria nie aktywna jest koloru szarego. Lista kategorii posiada opcję przeciągania kategorii „złap i puść”.
Zarządzanie uprawnieniami wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Uprawnienia.

Uprawnienia nadajemy danemu użytkownikowi na konkretny magazyn. Dzięki przypisaniu uprawnień użytkownik może przyjąć towar na magazyn lub wydać.
Na liście widzimy kto jest przypisany do jakiego magazynu.
Zarządzanie definicjami atrybutów wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Definicja atrybutów.

W definicjach atrybutów ustawiamy nasze atrybuty dla produktów, które będziemy sprzedawać.
Atrybuty to np. kolor, rozmiar, opis.
Aby dodać nowy atrybut należy nad listą nacisnąć przycisk „Dodaj atrybut”.

Zobaczymy formularz dodawania nowego atrybutu.
Podczas dodawania atrybutu mamy opcję powiązana ze słownikiem.
Dodając atrybut wybieramy numer atrybutu ustalając jego pozycję na karcie produktu oraz przydatną podczas importu danych.
Powiązanie ze słownikiem spowoduje wyłączenie wpisywania wartości atrybutu manualnie – zostanie wyświetlona lista wartości ze słownika.
Każdą definicję atrybutów możemy edytować.
Zarządzanie definicjami grup wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Definicja grup.


Definicja atrybutów będzie naszym zestawem atrybutów, który możemy wybrać podczas dodawania produktu do magazynu.
Każdą definicję możemy edytować oraz ustawić jej aktywność.
Definicję dodajemy klikając „Dodaj grupę”.
Zarządzanie atrybutami grup wyświetlimy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Atrybuty w grupach.

Na liście widzimy wszystkie przypisane atrybuty do danej grupy.

Dodanie atrybutu do grupy wykonujemy klikając przycisk nad listą „Dodaj atrybut do grup”
W formularzu dodawania atrybutu do grupy wybieramy atrybut oraz grupę.
Jeżeli brakuje nam jakiegoś atrybutu lub grupy to możemy w tym miejscy dokonać dodania.

Po dodaniu powiązania wrócimy na listę powiązań.
Importowanie z pliku CSV wykonamy przechodząc w menu: Magazyn -> Ustawienia -> Import z CSV.
Po przejściu do tego widoku zobaczymy formularz.

Formularz jest podzielony na dwie sekcje.
1. Wybieramy plik CSV z dysku swojego komputera. Po wybraniu klikamy „Wyślij plik”
po poprawnym załadowaniu pliku zobaczymy 100%

2. Ustawiamy typ importu, aktualizacja stanów magazynowych lub cen.
Przykładowa zawartość pliku:
1;1;19
Względem pliku wybieramy Indeks pozycji, cenę i ilość. W naszym wypadku indeks to 1, cena netto 1 ilość 19.
Po poprawnej aktualizacji zobaczymy komunikat:
*Opisane funkcje mogą częściowo nie odzwierciedlać opisanej funkcjonalności, gdyż aplikacja jest szybciej rozwijana niż dokumentacja.

Pozostałe kategorie

Faktury

Tworzenie i edycja faktur wraz z szablonami.

ERP – Projekty / Zadania

Zarządzanie projektami klientów i zadaniami.

Nawigacja