Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA I UŻYTKOWANIA LICENCJI APLIKACJI HUDA

 
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
 1. Regulamin określa zasady udzielania i użytkowania licencji Aplikacji HUDA firmy Future-Soft sp. z o.o. użytkownikom Internetu.
 2. Warunkiem uzyskania prawa do użytkowania Aplikacji HUDA jest odpłatne nabycie licencji.
 
 1. DEFINICJE.
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1.1. Producent/Licencjodawca – Future-Soft sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495622, posiadająca numer NIP: 5993169906, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@future-soft.pl

1.2. Przedmiot licencji — prawo do użytkowania Aplikacji HUDA zwaną dalej Aplikacją.

1.3. Użytkownik – pracownik lub właściciel działalności, osoba prawna a także każda osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji.

1.4. Właściciel — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z Future-Soft sp. z o.o. umowę licencji Aplikacji.

1.5. Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na rzecz użytkownika umożliwiający korzystanie z Aplikacji i gromadzący informacje na temat jej korzystania. Dostęp do Konta zapewnia podany unikalny login i hasło.

1.6. Klucz Licencyjny – kod generowany przez Producenta umożliwiający użytkowanie Aplikacji.

1.7. Opłata licencyjna – miesięczna opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz Future-Soft sp. z o.o. z tytułu udostępnienia i użytkowania licencji Aplikacji.

1.8. Cennik — zestawienie ustalanych przez Future-Soft sp. z o.o. opłat za korzystanie z licencji Aplikacji określający przedziały cenowe, od których wysokości uzależniona jest wersja Aplikacji a co za tym idzie ilość dostępnych funkcji.

1.9. API Aplikacji (ang.Application Programming Interface) Interfejs Programistyczny Aplikacji – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe/Aplikacje komunikują się między sobą.

1.10. Aplikacja – system oprogramowania umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Aplikacji obejmujący połączenia i integracje z innymi systemami.

1.11. Regulamin —Regulamin udzielania i użytkowania licencji Aplikacji.

 
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z LICENCJI APLIKACJI.
 1. Niniejsze warunki licencji stanowią̨ prawnie wiążącą umowę̨ pomiędzy Licencjobiorcą a Producentem
 2. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania Aplikacji przez Licencjobiorcę.
 3. Producent udziela licencji na użytkowanie Aplikacji Licencjobiorcy.
 4. Jedynym właścicielem Aplikacji, w tym integracji i przyłączeń z Aplikacją oraz związanych z nimi praw autorskich jest Producent.
 5. Nazwa Aplikacji HUDA oraz nazwy jego poszczególnych aktualizacji, a także nazwa (firma) Producenta i firm współpracujących, są znakami towarowymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa przysługującymi Producentowi. Kopiowanie, usuwanie, modyfikowanie lub każde inne wykorzystywanie znaków towarowych inne niż wynikające ze zgodnego z niniejszymi Warunkami Licencji jest zakazane i może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną. Powyższe stosuje się odpowiednio do znaków towarowych i nazw własnych osób trzecich ujawnionych w Aplikacji, Dokumentacji i innych materiałach dołączonych do Aplikacji.
 6. Warunkiem uzyskania licencji jest uiszczenie przez Licencjobiorcę̨ opłaty licencyjnej na rzecz Producenta. Brak zapłaty pełnej należności z tytułu zakupu licencji równoznaczny jest z nielegalnym użytkowaniem Aplikacji.
 7. Licencja udzielana jest na okres 30 dni, z zastrzeżeniem przypadku kiedy Licencjobiorca wykupuje dłuższy okres licencji.
 8. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Aplikacji.
 9. Okres ważności Licencji wynosi 6 miesięcy od dnia jej zakupu. Po okresie ważności Licencja wygasa i nie ma możliwości jej aktywacji.
 10. Użytkownik jest uprawniony do zakupu więcej niż jednej licencji.
 11. Na Licencjobiorcy spoczywa obowiązek ochrony Aplikacji przed użyciem go przez osoby trzecie.
 12. Licencjobiorca nie ma prawa do:
  12.1. ujawniania osobom trzecim informacji technicznych dotyczących Aplikacji,
  12.2. dekompilacji i deasemblacji Aplikacji oraz do wykorzystania jakiejkolwiek ich części do celów innych, niż̇ zostało to przewidziane,
  12.3. odstępowania, zbywania, kopiowania, wynajmowania bądź́ wydzierżawiania Aplikacji lub jakiejkolwiek ich części osobom trzecim bez zgody Producenta,
  12.4. obsługiwania za pomocą̨ Aplikacji większej ilości przedsiębiorstw, niż̇ wynika to zakupionego wariantu.
 1. Użytkownik zobowiązuje się̨ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mogłyby zaszkodzić́ interesom Producenta.
 2. W przypadku niestosowania się̨ do niniejszych warunków licencji, wszystkie zobowiązania Producenta wobec Licencjobiorcy wygasają̨ w trybie natychmiastowym.
 3. Producent nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań Licencjobiorcy w konkretnym zastosowaniu Aplikacji. W interesie Licencjobiorcy leży zapoznanie się z wszystkimi możliwościami Aplikacji.
 4. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku do Użytkownika. Producent w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty finansowe, utratę̨ danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania Aplikacji przez Licencjobiorcę̨.
 5. Producent nie odpowiada za wadliwe działanie Aplikacji ani brak dostosowania Aplikacji do potrzeb Użytkownika.
 6. Producent nie odpowiada za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem Aplikacji przez Użytkownika.
 
 1. ZAWARCIE UMOWY.
 1. Aktywacja konta Użytkownika następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
  1.1 Akceptacji treści Regulaminu,
  1.2 Zaksięgowania opłaty licencyjnej na rachunku bankowym Producenta.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych firmowych/osobowych i teleadresowych zawartych w ustawieniach Użytkownika.
 3. Użytkownik w ramach Licencji może posługiwać się w aplikacji indywidualnym logiem lub dostosować aplikację do swoich indywidualnych potrzeb.  Koszt dodatkowych usług stworzonych przez Producenta ponosi Użytkownik, które to koszty są ustalane indywidualnie i nie są wliczone w opłatę licencyjną.
 4. Szybkość działania Aplikacji zależy od ilości  mocy obliczeniowej serwera Użytkownika lub Producenta oraz od szybkości łącza internetowego za których działanie Producent nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika innym użytkownikom Aplikacji celem skorzystania z niej lub serwerów z których korzysta Producent.
 
 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów zawartych w związku z Aplikacją, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika lub osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Future-Soft sp. z o.o. ma prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu do Aplikacji jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
  2.1. Powszechnie uznane za obraźliwe,
  2.2. Noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  2.3. Szkodzące Future-Soft sp. z o.o. lub innym podmiotom,
  2.4. Wprowadzające w błąd.
  We wskazanych powyżej przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu zablokowania Aplikacji.
 1. Future-Soft sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za:
  3.1. Brak realizacji zlecenia Użytkownika.
  3.2. Błędne dane zawarte w zleceniu.
  3.3. Realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji Użytkownika względem jego Klientów.
  3.4. Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie zlecenia.
  3.5. Działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Future-Soft sp. z o.o.
  3.6. Działanie siły wyższej.
 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych Future-Soft sp. z o.o. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 
 1. OPŁATA LICENCYJNA.
 
 1. Z tytułu udostępnienia licencji Aplikacji Producentowi należy się opłata według Cennika dla Użytkowników stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do opłaty licencyjnej netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na Koncie Użytkownika przekazanych Producentowi celem wystawienia faktury. Zmiana danych do faktury jest możliwa przez powiadomienie Producenta drogą e-mail na adres kontakt@future-soft.pl
 4. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej zobowiązany jest do zgłoszenia Producentowi żądania przesłania faktury w formie papierowej w dniu dokonania zakupu.
 
 1. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ.
 
 1. Future-Soft sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podane przez siebie adresy poczty elektronicznej wysyłanych przez Future-Soft sp. z o.o.
 4. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje dotyczące usług wykonanych w ramach Aplikacji.
 5. Dane Użytkowników Producent przechowuje przez okres 60 dni, następnie dane są archiwizowane.
 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
 
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy licencji przez Future-Soft sp. z o.o. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia licencji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Future-Soft sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@future-soft.pl lub listem poleconym na adres Future-Soft sp. z o.o. z dopiskiem „Reklamacje umowa licencji”.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko/nazwę firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), którego dotyczy reklamacja a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Future-Soft sp. z o.o. zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w określonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Future-Soft sp. z o.o. zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez Future-Soft sp. z o.o.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Użytkownika nie będą rozpatrywane.
   
 1. ZMIANY REGULAMINU.
 
 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez Future-Soft sp. z o.o. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Future-Soft sp. z o.o. poinformuje Użytkowników na swojej stronie internetowej lub drogą elektroniczną.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej lub poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Licencje udostępnione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 3. O zmianach Regulaminu i możliwości ich akceptacji Użytkownik będzie powiadomiony w formie e-mailowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Za akceptację zmian uważa się także zawarcie nowej umowy licencji.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail kontakt@future-soft.pl które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z Future-Soft sp. z o.o. z dniem wygaśnięcia licencji.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
 1. Wszelkie uzgodnienia dokonane pomiędzy Producentem a Licencjobiorcą dotyczące zakresu licencji spoza wskazanymi w cenniku oraz uzgodnione indywidualnie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Licencjobiorcą a Future-Soft sp. z o.o., której przedmiotem jest licencja na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z licencją będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Future-Soft sp. z o.o.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Dopuszcza się możliwość korespondencji pocztą e-mail na potrzeby związane z realizacją umowy licencji.
  ZAŁĄCZNIKI.
 • Załącznik nr 1 Cennik.
 • Załącznik nr 2 Polityka prywatności.
   ZAŁĄCZNIK NR 1 CENNIK.

Poniższa tabela przedstawia pakiety aplikacji i opcje w danym pakiecie.

Pakiet mini

Zapytaj o cenę


 • (do 10 szt. m-c)

Pakiet standard

Zapytaj o cenę


 • (bez limitu m-c)

Pakiet maxi

Zapytaj o cenę


 • (bez limitu m-c)

Indywidualny

    

 • Potrzebujesz dodatkowej funkcjonalności? Chcesz mieć aplikacje na własnym serwerze? Masz ciekawy pomysł? Zgłoś się do nas! Wspólnie dojdziemy do sukcesu Twojej firmy!

Informacje dodatkowe

Podane kwoty są miesięczne, ale istnieje możliwość zakupu licencji na dłuższy okres z dodatkowym rabatem.
Aplikacja z licencją w standardzie jest instalowana na naszym serwerze pod naszym adresem np. klient1.huda.pl lub pod adresem klienta np. mojsystemhuda.pl
*Aplikacja jest instalowana na naszym serwerze współdzielonym.

Usługi dodatkowe:
Instalacja aplikacji na serwerze klienta: 599,00 zł netto – opłata jednorazowa.
Dedykowany prywatny serwer dla aplikacji: 99,00 zł netto m-c
Dedykowany profesjonalny serwer dla aplikacji: 499,00 zł netto m-c
* – strona stworzona w takiej technice jest uniwersalna i wyświetla się dobrze zarówno na dużych ekranach, jak i na smartphonach i tabletach.
** – Podane kwoty nie dotyczą dodatkowych integracji z innymi systemami. W tych przypadkach koszt rozszerzenia licencji jest wyceniany indywidualnie.
*** – Ceny ustalane indywidualnie na życzenie klienta, w tym celu należy wysłać zapytanie na adres email: kontakt@future-soft.pl    

ZAŁĄCZNIK NR 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) jest Future-Soft sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2/215, 45-446 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495622,
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem ___________.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z Umową dla potrzeb niezbędnych do realizacji jej postanowień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Future-Soft sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Future-Soft sp. z o.o. usług oraz w celu ich realizacji.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Future-Soft sp. z o.o. za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Future-Soft sp. z o.o., a także związanych ze świadczeniem usług przez Future-Soft sp. z o.o. zgoda może być przez Użytkownika w każdym czasie odwołana.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Korzystanie z niektórych mechanizmów Aplikacji wymaga od Użytkowników wypełnienia formularza kontaktowego. W formularzu kontaktowym zamieszczane są, poza informacjami dotyczącymi wybranej przez Użytkownika opcji lub usługi, informacje o zainteresowanym Użytkowniku: nr telefonu i adres e-mail.
 7. Future-Soft sp. z o.o. zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Future-Soft sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Future-Soft sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Future-Soft sp. z o.o. administratorowi danych.
 9. Future-Soft sp. z o.o. może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Future-Soft sp. z o.o. jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Future-Soft sp. z o.o. lub jeśli Future-Soft sp. z o.o. otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Future-Soft sp. z o.o. podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji tych usług świadczonych na rzecz Użytkowników Aplikacji.
 11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Future-Soft sp. z o.o. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 12. W przypadku uzyskania przez Future-Soft sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Future-Soft sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 13. Future-Soft sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 14. Future-Soft sp. z o.o. stosuje pliki „cookies” dane informatyczne. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Aplikację, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Aplikacji. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Aplikacji może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 15. Producent stosuje cookies „sesyjne”, googleanalytics, dane geograficzne, wersja przeglądarki –  pliki tymczasowe ,przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 16. Dane Użytkowników będących wyłącznie klientami Użytkownika administrowane są przez danego Użytkownika.
  Regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2016 – Wersja 1.0  

Nawigacja