RODO

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu pozyskania danych osobowych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Operator niniejszym informuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Future-Soft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (Polska) przy ul. Gosławickiej 2 lok. 215, 45-446 Opole.

2. Telefon kontaktowy do Administratora: 606 405 680

3. Dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy w której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.

5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane odbiorcom:

a. operatorowi transakcji elektronicznych (w systemie płatności elektronicznych, przy użyciu karty kredytowej),

b. Biuro Rachunkowe

c. Poczta Polska i inne firmy świadczące usługi kurierskie

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

a. zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO**);

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO**);

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO**);

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej umowy (art. 6 ust. 1 lit. d RODO**);

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi umowy (art. 6 ust. 1 lit. e RODO**);

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO**)

6. Administrator przetwarza dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem: realizacja zamówień i umów, tworzenie ofert, wystawianie faktur.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w każdym momencie cofnięte, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie stanowi warunek wykonania Usługi.

9. Dysponent danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO* i RODO**.

10. Dysponent danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO**.

11. Dane osobowe dysponenta danych osobowych nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Operator nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wskazane powyżej. Operator nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

13. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk Serwisu.

14. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz może żądać ich poprawienia, sprostowania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia.

15. W Serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb Użytkowników. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za pomocą cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności Użytkownika, sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na analizę możliwości dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika.

* ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nawigacja